RSS

แหล่งเรียนรู้ของครูดวงใจ

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลออนไลน์

ให้นักเรียนจัดบอร์ดความรู้


เป็นคณะกรรมการตัดสินบอร์ดความรู้

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากบอร์ด

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน 15/12/2010 นิ้ว ไม่มีหมวดหมู่

 

เผยแพร่ผลงาน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ชื่อผู้รายงาน นางดวงใจ วงษ์อนุ
สถานที่ศึกษา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2550

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ คิดวิเคราะห์ และศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย Simple Random Sampling โดยใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test dependent samples
สรุปผลการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน 14/12/2010 นิ้ว ไม่มีหมวดหมู่

 

หนังสือประกอบการเรียน

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เล่มนี้ ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือเรียนหลัก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สารชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ ธาตุและสารประกอบ ซึ่งเนื้อหา เป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจตรวจสอบ การปฏิบัติทดลอง การสืบค้นข้อมูลการอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต


 
ใส่ความเห็น

Posted by บน 15/07/2010 นิ้ว ไม่มีหมวดหมู่